Kościół filialny

Kościół w Bezrzeczu wymieniany jest po raz pierwszy w źródłach w 1286 roku, kiedy to biskup kamieński Hermann, przekazał prawo jurysdykcji nad kościołem w Bezrzeczu proboszczowi z Kolegiaty Mariackiej w Szczecinie. Stary drewniany kościół uległ spaleniu w pierwszej połowie XV wieku i w 1448 roku chłopi ze wsi sprzedali grunt pod budowę nowego kościoła Kolegiacie Mariackiej. Kościół filialny znajdował się wówczas w Wołczkowie. Patronem kościoła był właściciel majątku.

W końcu XV wieku powstała budowla salowa, murowana z głazów narzutowych na prostokątnym rzucie o wymiarach zewnętrznych 15 x 9,4 m. Z okresu tego zachował się w elewacji południowej ostrołukowy, późnogotycki portal. Pierwotne ostrołukowe otwory okienne przemurowano w XVII wieku i zamieniono na odcinkowe. W latach 90-tych XIX wieku powstała ceglana wieża, zwieńczona ostrołukowym hełmem oraz neogotycki szczyt wschodni. Kościół nie został uszkodzony w trakcie działań wojennych i 18 kwietnia 1946 oku kościół poświęcono p. w. Matki Boskiej Różańcowej.

Z dawnego wyposażenia wymieniany jest ołtarz ambonowy z rzeźbami z XVIII wieku oraz herbami rodzin Ramin i Rohr, anioł chrzcielny podwieszany pod sufitem oraz dwa świeczniki ołtarzowe z brązu, wykonane z wysokim kunsztem, ufundowane w 1611 roku przez Gurgen Weczel oraz Gespera i Kristine Pagels. Były tam też dwie mosiężne misy chrzcielne, z których jedna miała puncową figurę anioła, a druga z przedstawieniem Grzechu Pierworodnego posiadała napis minuskułą.

Obecne zabytkowe wyposażenie kościoła stanowią: neorenesansowy prospekt organowy, organy C.F. Volknera Op. 148, chrzcielnica z przełomu XIX/XX wieku oraz krucyfiks z przedwojenną drewnianą figurką Chrystusa na dostawionym współczesnym krzyżu łacińskim. Na wieży zawieszony jest dzwon odlany przez szczecińskiego ludwisarza C. Vossa z 1855 roku. Znajduje się na nim inskrypcja: „Pastor Schallehn, Provjsores: C. Hertzfeldt, C. Gruntze, Brunn No. 159”. Górny wieniec tworzy ornament liści i owoców winorośli.


* zaczerpnięto z książki Marka Łuczaka p.t. „Szczecin Krzekowo Bezrzecze”.